Skip to main content

IKC Braambos

Braambos

CBS Het Braambos en kindcentrum Hasselbraam worden door OOG ondersteund in het versterken van hun onderlinge samenwerking. Hierin werken zij gezamenlijk toe naar het functioneren als volwaardig IKC. Dit is in lijn met de bredere ambitie van de moederorganisaties, Stichting Meer Primair en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer, om binnen kindcentra ruimte te bieden aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Om deze ambitie in de praktijk te brengen ondersteunt OOG het Braambos en de Hasselbraam in het zetten in de volgende stap in hun ontwikkeling. Binnen deze begeleiding ligt de nadruk op een nauwere samenwerking, meer samenhang in het aanbod en een goede profilering in de buurt. In deze ontwikkeling is er behoefte aan een concreet en praktisch plan van aanpak, waarmee de slag kan worden gemaakt van het eerder opgestelde visiedocument naar de praktijk. Naast een document waarin de samenwerking tussen beide partijen concreet is vastgelegd, levert OOG ook een omgevingsanalyse en een analyse van de kansen voor verbetering van de doorstroom van peuters naar kleuters en de BSO.