Skip to main content
Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Over Onderwijs Gesproken BV is gevestigd aan de Maassluisstraat 2-bg te Amsterdam, postbus 9853, 1006 AN, en wordt verder genoemd “OOG”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op alle door OOG te leveren diensten en/of producten. Indien de opdrachtgever inkoopvoorwaarden hanteert die van deze algemene voorwaarden afwijken, zullen zij de opdrachtnemer niet binden, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Uitsluitend de directie van OOG is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten.

Artikel 2 – Informatie

Alle aanbiedingen van OOG, in welke vorm dan ook gedaan, zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. OOG zal de opgedragen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, mits de opdrachtgever alle voor de opdracht relevante informatie tijdig ter beschikking stelt, en indien nodig ook medewerkers van de opdrachtgever ter beschikking zijn om informatie te verstrekken.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

Overeenkomsten en eventuele aanvullingen of wijzigingen binden OOG pas dan wanneer ze schriftelijk door de opdrachtgever zijn bevestigd.

 

Artikel 4 – Geschillen

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst die niet in onderling overleg kunnen worden geslecht, en waarbij geen sprake is van een in de overeenkomst vermelde geschillenregeling, worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 5 – Uitvoering derden

Tenzij in overeenkomst of geaccepteerde aanbieding anders is vermeld, dan wel tenzij de namen van de uitvoerende personeelsleden van OOG in de overeenkomst of geaccepteerde aanbieding zijn vermeld, heeft OOG het recht opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Een dergelijke uitvoering wordt aan de opdrachtgever bekend gemaakt, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht van zowel OOG als de derde partij wordt omschreven.

 

Artikel 6 – Geheimhouding

Directie, management en medewerkers van OOG zijn verplicht geheim te houden al hetgeen hun gedurende de werkzaamheden als vertrouwelijke informatie is toevertrouwd of hetgeen daarbij als geheim of vertrouwelijk ter kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen.

 

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

Gedurende de opdracht kan OOG gebruik maken van door haar ontwikkelde instrumenten o.a. ten behoeve van planning en onderzoek. De opdrachtgever heeft alleen in het kader van de werkzaamheden van deze offerte het gebruiksrecht. Auteursrecht ligt te allen tijde bij OOG.

OOG is auteursrechthebbende dan wel intellectueel eigenaar van alle documenten en producten die tijdens de opdracht door haar medewerkers worden samengesteld. Overdracht van auteursrecht, intellectueel eigendom of het verlenen van gebruiksrecht kan pas worden toegepast nadat partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien de opdrachtgever voornemens is door OOG in het kader van de opdracht samengestelde producten te vervreemden of anderszins aan derden over te dragen, dient hij daarvoor schriftelijke toestemming te verkrijgen. Opdrachtnemer borgt in zo’n geval de vermelding van OOG en haar medewerker(s) als samensteller.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

OOG is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van werkzaamheden door overmacht is verhinderd of vertraagd. Indien, naar het redelijk oordeel van OOG, er sprake is van overmacht, heeft OOG het recht om zonder tussenkomst van de rechter te eisen dat de overeenkomst wordt aangepast of ontbonden. OOG zal voor de uitvoering van het werk geen verdere aansprakelijkheid aanvaarden dan voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk is aangegeven. OOG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of wijzigingen van de opdrachtgever of namens hem handelende derden.

Voor zover OOG aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de met de opdracht gemoeide vergoeding per kalenderjaar, exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 9 – Ontbinding

Indien een der partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de specificaties in de aanbieding, overeenkomst of eventuele latere, schriftelijke aanvullingen daarop, kan de opdracht voortijdig worden beëindigd. In dat geval zal, tenzij de overeenkomst anders bepaalt, een opzegtermijn van één kalendermaand ingaande de eerste dag van deze maand, gelden. Gebruik van deze voorwaarde worden per aangetekend schrijven gemeld. Tot opzegging wordt pas overgegaan indien gebleken is dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.

In geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de ene partij, heeft de andere partij het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er sprake kan zijn van beroep op schadevergoeding.

 

Artikel 10 – Doorlooptijd

Aanbiedingen en overeenkomsten vermelden bij benadering de opleverdatum van de te leveren dienst. De opdrachtgever heeft nimmer het recht ontbinding van de overeenkomst dan wel schadevergoeding te eisen op grond van overschrijding van de opleverdatum dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze voorwaarde is niet van toepassing op werkzaamheden van het administratiekantoor van OOG.

 

Artikel 11 – Meerwerk

De vergoeding van de dienstverlening is vermeld in de aanbieding of overeenkomst. Als partijen tussentijds overeenkomen de aard of omvang van de werkzaamheden te wijzigen, kan dit leiden tot meerwerk. De opdrachtgever wordt hiervan onverwijld in kennis gesteld, en wordt de tot meerwerk leidende aanpassing door partijen schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 12 – Tarieven

OOG heeft het recht jaarlijks, per 1 januari, de tarieven van de overeengekomen werkzaamheden aan te passen. Hierbij geldt als ondergrens de CBS-prijsindex CPI, en een bovengrens van maximaal 2% boven deze index. Een verhoging van de tarieven zal door OOG voor 15 december schriftelijk aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

 

Artikel 13 – Betaling

Betaling wordt verricht binnen 21 dagen na inzending van de factuur. Betaling kan uitsluitend geschieden middels de door OOG aangegeven wijze, zonder beroep op schuldvergelijking.

In geval van niet-tijdige betaling kan de opdrachtgever zonder in gebreke te zijn gesteld, verplicht worden de boven het factuurbedrag een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rente.

Indien OOG voor of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft OOG het recht de aanvang van de werkzaamheden op te schorten, lopende werkzaamheden te onderbreken dan wel er blijvend mee te stoppen. In het laatste geval kan OOG de som van dat wat reeds gepresteerd is onmiddellijk opeisen, tenzij de opdrachtgever tijdig een bankgarantie kan overleggen.

Schulden van opdrachtgevers zijn terstond en ineens opeisbaar.

Extra kosten als gevolg van niet of niet tijdig betalen, zijnde administratieve kosten, buitenrechtelijke incassokosten of juridische bijstand worden op de opdrachtgever verhaald.

 

Artikel 14 – Archivering

OOG bewaart een hardcopy of elektronische back-up van alle aan de opdrachtgever afgeleverde producten tot maximaal twee jaar na aflevering, tenzij wetgeving een andere, langere termijn voorschrijft.

 

Artikel 15 – Acquisitie

OOG kan om redenen van publicatie of acquisitie een beschrijving van de opdracht met naam van de opdrachtgever opnemen in haar portfolio.

Publicatie hiervan middels folder, brochure of website zal aan de opdrachtgever worden gemeld. Deze kan van OOG verlangen hiervan af te zien.

 

Artikel 16 – Onafhankelijkheid

Ter waarborging van de onafhankelijkheid is het de opdrachtgever niet toegestaan binnen een termijn van één jaar na datum van beëindiging van de opdracht, de betrokken OOG-medewerker in dienst te nemen dan wel een werk-of adviesrelatie met hem aan te gaan. Bij overtreding door de opdrachtgever van dit beding is de opdrachtgever aan OOG een boete verschuldigd van € 25.OOO,- per werknemer die in dienst wordt genomen of anderszins werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

 

Artikel 17 – Administraties

Administratieve werkzaamheden verricht door OOG, uitgevoerd vanuit het administratiekantoor of de backoffice, betreffende de personeels- en salarisadministratie, betreffende gegevens van leerlingen van onderwijsinstellingen en de financiële huishouding van instellingen, zijn aan aanvullende voorwaarden onderhevig. Deze staan vermeld in de overeenkomst waarin deze werkzaamheden zijn vastgelegd. Op deze werkzaamheden zijn onder andere de Archiefwet en de Wet op de Persoonsregistratie van kracht.

 

Artikel 18 – Algemene Voorwaarden

Opdrachten worden geacht te zijn verstrekt met in achtneming van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 19 – Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.