Skip to main content

Gelijke Kansen in het onderwijs

Voor de zomervakantie 2019 is een subsidieaanvraag opgesteld voor de ‘Subsidie Gelijke Kansen in het Onderwijs’. Voorafgaand aan deze aanvraag is er, met veel input vanuit het veld, een projectplan opgesteld waarin de gezamenlijke ambitie en beleidslijn is uitgewerkt. De samenwerkende partners ontvangen over een periode van twee jaar een subsidiebedrag naast de eigen financiële investering om daarmee de ambities uit het plan te realiseren.

Drie Alkmaarse vo-scholen zijn binnen het project aan de slag gegaan met de methode Transformatieve school. Hierin wordt een antwoord gegeven op de vraagstukken die binnen een superdiverse school leven door een systematische cultuurverandering door te voeren op de school.

In het primair onderwijs is, als onderdeel van NRO-onderzoek, een training ontwikkeld voor meervoudige perspectiefwisseling in de omgang met moeilijk gedrag. In deze trainingen leert de leerkracht de meerwaarde zien van het kijken vanuit meerdere perspectieven naar de betekenis van gedrag en oplossingsmogelijkheden.

De overlap en verbinding tussen beide programma’s wordt gezocht in het bevorderen van de self-efficacy van de leerkrachten & docenten en in de sociale context.