Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Hennie Groot Haar'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid
Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid. Belangrijke instrumenten hierbij zijn: het functieboek, de functiemix, de gesprekscyclus, het bekwaamheidsdossier en adequate dossiervorming. De rode draad is professionaliseren en het verstevigen van het contact tussen werkgever en werknemer.

Adviseurs van OOG kunnen u bij al uw personeelszaken begeleiden en adviseren en samen met u beleid ontwikkelen en samen met directies van scholen implementeren.

  • Quickscan van uw personeelsbeleid: wat is ontwikkeld, wat is daadwerkelijk geborgd in de scholen? Is het nog toereikend en is er voldoende samenhang?
  • Gesprekscyclus

Het is niet altijd eenvoudig om over het functioneren te praten. Hoe zorgt u ervoor dat er niet met het vingertje wordt gewezen, maar dat er tijdens het gesprek heldere aandachtspunten worden geformuleerd waar de werknemer mee aan de slag kan? OOG verzorgt gesprekstrainingen, coacht leidinggevenden bij de uitvoering van gesprekken, heeft handige webbased software in huis voor het monitoren van de gesprekscyclus en helpt u om uw cyclus goed in te richten.

  • Functieboek

Het functieboek, waarin de functies precies omschreven worden, is geen statisch boekwerk. Nieuwe ontwikkelingen, eisen en regelgeving hebben immers effect op het functiehuis en het takenpakket. Wanneer vult u een takenpakket aan of kiest u voor het instellen van een nieuwe functie? OOG adviseert over deze en andere functieboek vraagstukken.

  • Bekwaamheidsdossier

Volgens de Wet BIO dienen alle leerkrachten over een bekwaamheidsdossier te beschikken. Voor startende leraren geldt dat zij een portfolio hebben. Veel leraren hebben hier nog geen ervaring mee. OOG wel. De adviseurs kunnen u helpen bij het inrichten en onderhouden van bekwaamheidsdossiers.

  • Functiemix

Vanuit de CAO zijn schoolbesturen verantwoordelijk om te voorzien in nieuwe, beter betaalde, lerarenfuncties. Deze functies zijn bedoeld voor leraren die een aanwijsbare meerwaarde hebben voor de school. Hoe zorgt u er voor dat leraren hier animo voor hebben en dat u weet welke functies op draagvlak kunnen rekenen? OOG ondersteunt en adviseert bij de uitvoering van dit proces.

  • Dossiervorming

Als de verwachtingen van werkgever en werknemer te ver uit elkaar lopen en de resultaten na veelvuldige inspanning niet matchen, is het soms beter om afscheid van elkaar te nemen. Als dit niet in goed overleg kan, zal de school moeten aantonen dat het afscheid onvermijdelijk is. Dit vraagt om een goed dossier, maar wat is dit en hoe kunt u aantonen dat er redelijkerwijs alles aan is gedaan om het functioneren op voldoende niveau te krijgen? OOG adviseert en begeleidt bij de inrichting en opbouw van dossiers.

Heeft u vragen over een specifieke personeelskwestie of wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op
met Peter Lambregts p.lambregts@oog.nl of via 020 303 31 19