Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Vera Jansen'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Leerlingendaling en bevolkingskrimp

REGIONALE PROCESBEGELEIDING BIJ LEERLINGENDALING

Leerlingdaling is gerelateerd aan een krimpende bevolking. Maar krimp is meer dan alleen bevolkingsdaling. Ook de bevolkingsopbouw verandert. Jonge mensen en gezinnen trekken weg. De mensen die er blijven, worden ouder. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn steeds moeilijker in stand te houden. Uiteindelijk komt de leefbaarheid van de gebieden in de knel.

Krimp heeft ook op scholen invloed. Een afnemend aantal leerlingen kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs, de huisvesting, financiën, personeel, het voortbestaan van scholen en voor de leefbaarheid dorpen en wijken. Het is daarom belangrijk dat schoolbesturen in een regio gezamenlijk met gemeenten overleggen over de gevolgen van de leerlingendaling. Met ondersteuning van een procesbegeleider kan verkend worden wat de gevolgen zijn van de leerlingendaling, wat de mogelijkheden zijn om op die gevolgen gezamenlijk te reageren en om de verantwoordelijkheid voor de gevolgen te delen.

Adviseurs van OOG onderwijs en jeugd hebben ervaring in het bij elkaar brengen van partijen, in het op gang brengen van dit overleg en het in kaart brengen van de gevolgen voor alle besturen van de leerlingendaling. Participatie in een dergelijk proces verplicht tot niets, behalve deelname aan overleg. Het is uiteraard een uitnodiging tot meer... Idealiter leidt een regionaal proces leerlingendaling tot een regioplan waarin alle onderlinge afspraken zijn vervat en de maatregelen die besturen gaan nemen staan beschreven. Ook de randvoorwaarden die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen horen hierbij.

Wat kan ondersteuning bij leerlingendaling concreet betekenen:

  1. overleg tussen de relevante partijen over een totaaloverzicht van voedingsgebieden, leerlingaantallen, huisvesting en financiën.  
  2. Het analyseren van de gevolgen voor de scholen van de leerlingendaling. Hiervoor scheppen we een overzicht van prognosemodellen en voedingsgebieden, brengen we knelpunten in kaart voor kleine scholen en zetten we mogelijkheden voor schoolbesturen op rij.
  3. Het vormen van een gezamenlijk beeld van de maatregelen die genomen kunnen worden in de regio.

Zo mogelijk: het opstellen van een samenhangend plan voor de inrichting van (basis/voortgezet) onderwijs voor de komende tien jaar.

Om het overleg te ondersteunen wordt een procesbegeleider aangetrokken. Hiervoor is gebruikgemaakt van de OCW-regeling aanvullende bekostiging regionale procesbegeleiding leerlingendaling.