Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Jaap Willem Kuit '

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen. Zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Het inrichten van de besturingsfilosofie en de interne bedrijfsvoering, het omgaan met krimp of groei, het organiseren en begeleiden van het toezicht, het oplossen van huisvestingsvraagstukken, de strategische (kwantitatieve en kwalitatieve) personeelsplanning, het opstellen van meerjarenbegrotingen en de functiemix. Zo maar een paar bestuurszaken, waarbij een bestuurder - vanuit de wensen en bedenkingen van binnen en buiten de organisatie - elke dag resultaten wil boeken.

Of het nu gaat om het omgaan met groei of krimp, het adequaat en tijdig reageren op personele ontwikkelingen, het inrichten van een bestuurlijk sterke organisatie of interim functies, OOG heeft de kennis en de praktijkervaring. De adviseurs zijn gewend om complexe vraagstukken vanuit verschillende belangen en perspectieven volledig te kunnen overzien, zonder het specifieke probleem en de benodigde aanpak uit het oog te verliezen.